Säännöt

Neuro-Porvoo ry:n säännöt, hyväksytty 04.05.2015.

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on suomeksi Neuro-Porvoo ry ja ruotsiksi Neuro-Borgå rf. Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi, kuitenkin siten, että rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

Yhdistyksen kotipaikka on Porvoo ja sen toimialueena ovat Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pornainen ja Porvoo. Yhdistys on Neuroliitto ry:n jäsen.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoitus on toimia yhdyssiteenä neurologisiin sairauksiin, mm. MS-tautiin ja harvinaisiin neurologisiin sairauksiin sairastuneille, heidän läheisilleen sekä heidän asioistaan kiinnostuneille vertaistuen ja sairauksia koskevan tiedon välittämiseksi, liikunnan edistämiseksi ja paikallisvaikuttamisen toteuttamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. järjestää jäsenille mahdollisuuden osallistua kansalaisyhteiskunnan toimintaan
 2. välittää vertaistukea ja sairauksia koskevaa tietoa
 3. ohjaa, tukee ja seuraa kerhojen ja muiden vastaavien omaan toimintaansa kuuluvien ja alaistensa ryhmien toimintaa
 4. vaikuttaa sairastavien ja heidän läheistensä oikeuksien toteutumiseen valvomalla ja seuraamalla hoidon, kuntoutuksen sekä sosiaaliturvan asioita omalla toimialueellaan
 5. verkostoituu, tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja vaikuttamistoimintansa toteuttamiseksi
 6. järjestää esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä kokouksia
 7. järjestää aktivoivaa ja virkistävää toimintaa kuten juhlia ja retkiä
 8. pitää yhteyttä vastaaviin yhdistyksiin ja muihin toimijoihin sekä
 9. edistää liikuntamahdollisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä, ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta, perustaa rahastoja, järjestää arpajaisia ja myyjäisiä sekä toteuttaa julkaisu- ja kustannustoimintaa.

3 § Yhdistyksen jäsenet ja jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat henkilöjäsenet, joita ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen potilasjäseniksi voidaan hyväksyä MS-tautia ja harvinaista neurologista sairautta sairastavat.

Omaisjäseniksi voidaan hyväksyä potilasjäsenen perheenjäsenet ja muut läheiset. Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta. Jäseneksi hyväksytty merkitään yhdistyksen jäsenluetteloon. Liittyessään yhdistykseen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

Yhdistyksellä voi olla myös kunniajäseniä. Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseniksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneita jäseniä sekä nimittää kunniapuheenjohtajia.

4 § Jäsenmaksu, yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Varsinainen jäsen suorittaa yhdistykselle vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.

Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Jos jäsen päättää erota yhdistyksestä, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka tahallisesti rikkoo tai kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen sääntöjä tai jättää jäsenmaksun maksamatta kahden (2) vuoden ajalta.

5 § Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää hallitus, joka voi yksittäisessä asiassa siirtää valtaansa valitsemalleen henkilölle tai työryhmälle.

Yhdistyksen toiminnan helpottamiseksi ja tehostamiseksi sen jäsenet voivat perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja kerhoja, joiden toimialueen ja tavoitteet hyväksyy yhdistyksen hallitus ja joiden on vuosittain toimitettava toimintasuunnitelma ja -kertomus sekä kirjapitoaineisto yhdistyksen hallitukselle.

6 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään maaliskuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Käsiteltävät asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä määrätä muuta. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa.

Jäsenen, joka haluaa määrätyn asian käsiteltäväksi kokouksessa, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai toimintaohjeissa määritellyissä Porvoon talousalueella ilmestyvissä sanomalehdissä.

7 § Varsinaiset kokoukset

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 5. esitetään hallituksen laatima edellisen tilikauden toimintakertomus sekä tilinpäätös ja toiminnan-/tilintarkastajan siitä antama lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 5. päätetään hallituksen jäsenille ja toiminnan-/tilintarkastajalle mahdollisesti maksettavista palkkioista
 6. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavana toimintavuotena
 7. päätetään varsinaisten sekä kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruus, joka voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 8 §:n mukaan erovuoroisten tilalle
 9. valitaan toiminnan- tai tilintarkastaja ja varatoiminnan- tai -tilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden tilejä
 10. vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
 11. valitaan edustajat joka kolmas vuosi pidettävään Neuroliiton liittokokoukseen
 12. valitaan edustajat joka kolmas vuosi pidettävään Neuroliiton liittovaltuustoon
 13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
8 § Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsenistä vähintään kahden on oltava potilasjäseniä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai jos 2/3 hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Hallituksen kokous voidaan pitää myös puhelin- tai etäkokouksena

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

9 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti
 2. edustaa yhdistystä
 3. valita keskuudestaan varapuheenjohtaja ja kutsua keskuudestaan tai ulkopuoleltaan varainhoitaja, sihteeri ja muut tarvittavat toimihenkilöt, joiden toimikausi on kalenterivuosi
 4. vahvistaa itselleen keskinäinen työnjako ja toimintaohjeet
 5. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
 6. kutsua yhdistyksen kokoukset koolle
 7. valmistella toiminta- ja muut ohjeet yhdistyksen kokouksen vahvistettaviksi
 8. hyväksyä uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
 9. vastata yhdistyksen taloudenhoidosta
 10. esittää vuosikokoukselle toimintakertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja talousarvio
 11. tukea, valvoa ja ohjata mahdollista kerhotoimintaa ja alaosastoja
 12. toimittaa vuosikokousasiakirjat Suomen MS-liittoon sekä
 13. hoitaa muut yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliset tehtävät.
10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen tai hallituksen oikeuttama henkilö, kaksi yhdessä taikka hallituksen erikseen kirjallisesti määräämä henkilö tai henkilöt.

11 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Toiminnan- tai tilintarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, joihin sisältyvät kerhojen tilitiedot, sekä hallituksen vuosikertomus on toimitettava viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta toiminnan- tai tilintarkastajalle, jonka tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

13 § Yhdistyksen toimintaohjeet

Yhdistyksellä voi olla näitä sääntöjä täydentäviä ohjeita kuten talous-, matkustus- ja toimintaohjeet, jotka ja joiden muutokset hyväksytään yksinkertaisella enemmistöllä yhdistyksen kokouksessa.

14 § Sääntöjen muuttaminen

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi on jätettävä kirjallisesti hallitukselle, joka esittää ne lausuntoineen yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa sitä kokouksessa.

15 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

16 § Sääntöjen soveltaminen

Yhdistyksestä on muutoin voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty.